نمایش 1 - 1 از 1
نامه سرگشاده امام جمعه خوسف؛
دهکده گردشگری بدون رقص هم می توانست همین رونق یا حتی رونق بیشتر از این را هم داشته باشد اما اصرار بر کار حرام و فعل لهوی خیلی عجیب و غیر قابل قبول است. این ناهنجاری خلاف شرع مورد مخالفت روحانیت شهر قرار گرفت و مکرر تذکر داده شد؛ از جلسه شورای فرهنگ عمومی گرفته تا تذکرات شفاهی و کتبی، اما هیچ اعتنایی نشد.
اشتراک در ترویج رقص