نمایش 41 - 50 از 55
وعده بیمارستانی ((فلاحتی)) و خراشاد جهانی شد عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
تعهد دستگاه‌های خدمات‌رسان در معبر فرزان و شهرداری ماند و "فرزان" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
60 کیلومتر دو بانده‌سازی معطل توجه سازمان برنامه و بودجه، داستان تلخ گردشگری بیرجند به روایت آمار و راه، راه آهن، فرودگاه عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
کشت زعفران بدون نیاز به آب و خاک، سبقت از مرگ و پرونده‌ جاده‌های خراسان جنوبی روی میز وزیر راه عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
حوله‌های پنبه‌ای در اروپا و پس از باران عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
پول‌های بلوکه شده در کارت پارک‌های بیرجند و بخش خصوصی هیچ حمایتی از ورزش نمی‌کند عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
ناهمخوانی تعداد پروازها با سابقه فرودگاه؟، خروش خراسان جنوبی بر علیه استکبار و خواستیم و توانستیم عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
70 کیلومتر جاده دوبانده در انتظار همت وزیر، 13000 بیکار تازه در راهند و میز افغانستان وزارت علوم در دانشگاه بیرجند تاسیس شود عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
کارنامه مدیریت شهری روی پل وعده‌ها و تصادفات 18 درصد کاهش یافت عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
زیرکوه 110 روز بدون فرماندار، پرونده‌های میلیاردی احتکار روی میز بازرسی و آب - جاده عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.

صفحه‌ها

اشتراک در عنوان