نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت
با گذشت 5 ماه از سال 1394 چندین بخش درمانی مثل دیالیز، داخلی و اطفال مرکز درمانی شهرستان سرایان افتتاح شد و کادر درمانی آن نیز شروع به کار کرده است اما این مرکز درمانی هنوز برای بیمارستان‌شدن اندر خم یک کوچه است که آن هم به ظاهر بن‌بست است.
اشتراک در مرکز درمانی سرایان