نمایش 1 - 5 از 5
پیگیری سوژه مردمی در خصوص خدمات درمانی تامین اجتماعی؛
در این گزارش به پرداخت هزینه‌های درمان توسط مردم و پاسخ مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان‌جنوبی پرداخته شده است.
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی:
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی گفت: تعداد کل دانش آموزان بیمه شده در استان خراسان‌جنوبی 164 هزار و 104 نفر است.
گزارش مردمی؛
مدیر کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: نرخ حق بیمه تامین اجتماعی ثابت است و بر اساس شورای مصوبه قانون کار 30 درصد حقوق برای پرداخت حق بیمه است.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی:
مدیرکل تأمین اجتماعی استان با اشاره به اینکه بخشنامه‌ای که از حدود یک ماه پیش اجرایی می‌شود کاملا صحیح است، گفت: این ضمانتنامه به دلیل این است که اگر پول رانندگان را شرکت بیمه پرداخت نکند تضمینی برای رانندگان وجود داشته باشد.
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی:
مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان‌جنوبی گفت: در مجموع نزدیک به 42 درصد افراد به صورت الکترونیکی حق بیمه را پرداخت می‌کنند.
اشتراک در حق بیمه