نمایش 1 - 1 از 1
پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی با رویکرد کارآفرینی در دبیرستان نمونه کاشی نیلوفر برگزار شد.
اشتراک در پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی