نمایش 1 - 2 از 2
رئیس ستاد انتخابات کشور:
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه در انتخابات برنامه محوری مهم است، گفت: باید جلوی شائبه ها گرفته و انتخابات سالم و در فضایی امن برگزار شود.
اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران امشب در شبکه خاوران از وضعیت بحران های خراسان جنوبی واقدامات سفرش به این استان با مردم سخن می گوید.
اشتراک در معاون وزیر کشور