نمایش 1 - 1 از 1
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: اقدامات اجرائی و عملیات پیشگیرانه آفت ملخ کوهان‌دار با هدف حفاظت از پوشش گیاهی در عرصه‌های منابع طبیعی سرایان آغاز شد.
اشتراک در معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی