نمایش 1 - 1 از 1
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی:
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: پهنه شرق کشور در محدوده خراسان‌جنوبی مستعد تعامل با کشور افغانستان و ایجاد بنادر خشک است.
اشتراک در معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی