نمایش 1 - 1 از 1
معاون اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی:
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به این که 96.5 درصد از مساحت کل استان را عرصه های طبیعی در بر می گیرد،گفت: این عرصه ها در قالب حوزه های آبخیز و با رویکرد جامع مدیریت می شود.
اشتراک در معاون اداره کل منابع طبیعی