نمایش 1 - 2 از 2
جمعی از خبرنگاران به همراه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از مراتع منابع طبیعی شهرستان زیرکوه بازدید کردند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد:
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزادی خراسان جنوبی از اجرای ۸۰ پروژه آبخیزداری در استان خبر داد.
اشتراک در مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان جنوبی