نمایش 1 - 1 از 1
در پی انتشار مطلبی در یک کانال غیر رسمی درباره اقدام مدیر آموزش و پرورش بیرجند؛
مدیرآموزش و پرورش بیرجند گفت: همسرم کارشناس‌ارشد زیست‌شناسی گرایش تکوینی دارد و پایان‌نامه خود را در مدارس استثنایی بیرجند کار کرده و رشته تحصیلی‌اش با مسئولیتی که اکنون دارد مرتبط است.
اشتراک در مدیرآموزش و پرورش بیرجند