نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی قاین گفت: علی‌رغم پیگیری های متعدد، سهم سیمان مجتمع فرهنگی ورزشی کارگران قاین در پیچ وخم مذاکرات وپیگیری ها گم شده است وبه جزگرد وغبارسیمان چیزی عاید کارگران شهرستان نمیشود.
اشتراک در مجتمع ورزشی کارگران قاین