نمایش 1 - 1 از 1
درمراسم جشن کودکان هموفیلی مطرح شد
مدیر مسئول کانون هموفیلی خراسان جنوبی گفت: اهداف این کانون جنبه حمایتی و درمانی برای کودکان هموفیلی دارد که باهمکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تحقق یافته و خدمات مورد نظردربیمارستان امام رضا به صورت رایگان به کودکان هموفیلی ارائه می‌شود.
اشتراک در فاکتورهای انعقاد خون