نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف :
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف با بیان این که تاکنون یک میلیارد و 300 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و وزارت بهداشت برای بیمارستان خوسف هزینه شده است،گفت:امسال نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی برای آن اعتبار گذاشته شده است.
اشتراک در رییس بهداشت درمان خوسف