نمایش 1 - 1 از 1
به بهانه روز ایمنی در برابر زلزله؛
آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ ایمنی ضرورتی غیر قابل انکار برای رسیدن به کشوری ایمن است.
اشتراک در روز ایمنی در برابر زلزله