نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره منابع طبیعی سربیشه:
رئیس اداره منابع طبیعی سربیشه از آغاز عملیات آبیاری سنواتی در سطح 345 هکتار از مناطق بیابانی دشت سربیشه خبر داد.
اشتراک در رئیس اداره منابع طبیعی سربیشه