نمایش 1 - 1 از 1
کبگانیان خبر داد
دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: پیگیری‌های نهادهای ذیربط کشور پیرامون وضعیت دانشمند ایرانی بازداشت شده در زندان آمریکا تسریع شده است.
اشتراک در دانشمند ایرانی بازداشت شده در آمریکا