نمایش 1 - 1 از 1
استاندار خراسان جنوبی:
استاندار خراسان جنوبی گفت: متاسفانه این استان از نظر اعتبارات در ردیف آخر قرار دارد ونیازمند توجه و تخصیص اعتبارات بیشتر برای استان هستیم.
اشتراک در تصمیم انقلابی