نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهرداری بیرجند خبر داد
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهرداری بیرجند از زیباسازی تقاطع های سطح شهر خبر داد.
اشتراک در بومی و اقلیمی