نمایش 1 - 1 از 1
جلالی در همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری:
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه ظرفیت انتقاد در کشور پایین است، گفت: گاهی انتقادات با انتقام بودجه‌ای جبران می‌شود.
اشتراک در انتقام بودجه ای