نمایش 1 - 1 از 1
آیت الله رئیسی در بیرجند:
تولیت آستان قدس رضوی گفت: افول قدرت آمریکا یک مسئله جدی است. همانگونه که قدرت نرم ما در حال افزایش است قدرت آمریکا روز به روز در حال کاهش است.
اشتراک در افول آمریکا