سرویس: سیاسی کد خبر: 92491 ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

رنج‌نامه یک سرمایه‌گذار

داریوش خسروی سرمایه‌گذار آبگرم لوت طی مطلبی خطاب به استاندار خراسان جنوبی خواستار رفع مشکلات این مجموعه شد.

رنج‌نامه یک سرمایه‌گذار

به گزارش خاورستان، روزنامه امروز خراسان جنوبی در صفحه 5 امروز این روزنامه نوشت: رنجنامه یک سرمایه‌گذار حوزه گردشگری خطاب به استاندار خراسان جنوبی:

جنـــاب آقـــای اســـتاندار محبـــوب کـــه از دســـت رئیـــس جمهـــور لــوح تقدیــر دریافــت مــی‌کنیــد زحمــات و تــلاش شــما قابــل تقدیـــر و تشـــکر اســـت. مـــن بـــه عنـــوان یـــک شـــهروند و یـــک ســـرمایه گـــذار بومـــی کـــه هیـــچ وابســـتگی حزبـــی و جناحـــی نـــدارم ســـخن مـــی گویـــم. هشـــدار بـــه آنـــان دهیـــد کـــه وعـــده میدهنـــد و عمـــل نمـــی کننـــد . هشـــدار بـــه آنـــان دهیـــد کـــه چشـــم و گـــوش خـــود را در مقابـــل تخلفـــات اداری، غیرقانونـــی و جـــرم زیـــر دســـتان بســـته و ســـکوت پیشـــه مـــی کننـــد. هشـــدار بـــه آنـــان دهیـــد کـــه وقتـــی واقعیـــت تلخـــی کـــه بـــا جـــان و مـــال مـــردم و بیـــت المـــال میشـــنوند فـــرار میکننـــد و بـــه عواقـــب آن فکـــر نمـــی کننـــد .(واقعـــه ســـیل آبگـــرم لـــوت کـــه بـــا جـــان و مـــال مـــردم و گردشـــگران بـــازی شـــد و ۵۲ روز فاقـــد جـــاده بودیـــم). هشـــدار بـــه آنـــان دهیـــد کـــه از زمـــان انتصـــاب حضرتعالـــی بـــه عنـــوان اســـتاندار خراســـان جنوبـــی تاکنـــون گـــره ای از مشـــکالت آبگـــرم لـــوت بـــاز نکـــرده انـــد. هشـــدار دهیـــد بـــه مجموعـــه هـــای نظارتـــی، بازرســـی، حراســـت و امنیتـــی و سیاســـی و ســـایر مدیـــران نــان بـــه روز خــوری کــه  کارشـــکنی، ســـنگ‌اندازی تبعیـــض و بـــی عدالتـــی، جوســـازی، تشـــویش اذهـــان عمومـــی، ایجـــاد ناامنـــی و برهـــم زدن نظـــم اجتماعـــی، توهیـــن و تهدیـــد، گزارشـــات غلـــط و در نهایـــت شـــکاف عمیـــق بیـــن مـــردم و دســـتگاهها و بدبیـــن کـــردن مـــردم بـــه دولـــت و نظـــام مـــی شـــوند . هشـــدار دهیـــد بـــه کســـانی کـــه در بدنـــه دولـــت بـــا رفتـــار و کردارشـــان تیشـــه بـــه ریشـــه نظـــام مـــی زننـــد. امـــروز کـــه وضعیـــت اســـفناک و دردنـــاک تعطیلـــی واحدهـــای گردشـــگری خوســـف را شـــاهد هســـتیم بایـــد هشـــدار دهیـــد بـــه کســـانی کـــه بـــدون بررســـی و مجـــوز اقـــدام بـــه برخـــی اقدامـــات زودگـــذر و بـــی مطالعـــه کـــرده انـــد. جنـــاب اســـتاندار محتـــرم! امـــروز بـــا تعطیلـــی واحدهـــای گردشـــگری خوســـف کـــه بـــدون مجـــوز و طـــی کـــردن سلســـله مراتـــب اداری ســـاخته شـــده جنـــگ بـــر ســـر تقســـیم غنایمـــی اســت کــه از بیــت المــال هزینــه شــده اســت! امــروز اختــلاف
بـــر ســـر ســـهم خواهـــی، مالکیـــت و گردانندگـــی اســـت! امـــروز اختــلـاف و تعطیلـــی بـــر ســـر تقســـیم بیـــت المـــال اســـت! جنـــاب اســـتاندار! امـــروز اگـــر جلـــوی ایـــن بـــی برنامگـــی هـــا و بـــی تدبیـــری هـــا و تخلفـــات گرفتـــه نشـــود حاصـــل تلاشهـــای حضرتعالــی در جــذب اعتبــارات کشــوری بــه اســتان در همیــن گردونـــه و دور باطـــل قـــرار مـــی گیـــرد حـــال در محضـــر خداونـــد بـــاری تعالـــی، قضـــاوت را بـــه شـــما و مـــردم شـــریف واگـــذار مـــی نمایـــم. مشـــکالت مجتمـــع گردشـــگری آبگـــرم لـــوت کـــه ســـابقه ۱۴ ســـال فعالیـــت دارد و طـــی ســـه ســـال اخیـــر بـــا مشـــکالت عدیـــده ای روبـــرو شـــده اســـت در جلســـه ای بـــا مدیریـــت جنابعالـــی قابـــل رفـــع اســـت.
 
اجرکم عندا... و من ا... توفیق
 داریوش خسروی-سرمایه‌گذار آبگرم لوت
 
انتهای پیام/127

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

پربازدیدترین ها

آخرین مطالب